Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
 
 
Welke soort dienst in welk kerkgebouw (profielen) Welke soort dienst in welk kerkgebouw (profielen)
Algemeen.

Voor het profiel van Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat en het profiel van de Petrakerk gelden een aantal gezamenlijke kenmerken:


Vrijwilligers
Aan elke dienst werken naast de voorganger zo’n 10 tot 15 mensen mee, uiteenlopend van ambts-dragers, koster, organist, kindernevendienst, kinderoppas, technische mensen voor beeld en geluid  tot ophaaldienst en koffieploeg, waarbij er veel samenwerking is. 

Communicatie, zondagsbrief, bloemengroet e.d.
Elke zondag wordt een zondagsbrief uitgedeeld met daarop gemeentebrede mededelingen, bijvoor-beeld voor wie de bloemengroet bestemd is en welke gemeenteleden ziek zijn. De zondagsbrief en liturgie zijn ook te vinden op onze website www.pghellevoetsluis.nl . Wekelijks zijn de diensten via een livestream te volgen via YouTube, kanaal PGH Petrakerk en PGH Vestingkerk. De diensten zijn ook via internet te beluisteren via www.kerkomroep.nl Maandelijks wordt er een (betaald) kerkblad “Kerkwijzer” uitgebracht en zijn wij te vinden op Facebook.

Kindernevendienst/kinderoppas/jeugd
In de Petrakerk is er tijdens de kerkdiensten kindernevendienst en kinderoppas. Bij de kinderneven-dienst wordt de methode Bible Basics gebruikt. Met Advent/Kerst en met 40-dagentijd-/Pasen wordt er een project gedaan, waar ook in de kerkdiensten aandacht voor is. Er worden ook gezinsdiensten en speciale diensten voor jongeren georganiseerd.
In de Vestingkerk is er op bepaalde momenten kindernevendienst, waar de methode Kind op Zondag wordt gebruikt.
Voor de jongeren zijn er avonden van Solid Friends om elkaar te zien en met elkaar over het geloof te praten. Ook voor jong volwassenen (18+ en 20+) zijn er momenten om elkaar te zien en over het geloof te spreken, deels door hen zelf georganiseerd. Voor de middengroep  worden er 30+ avonden georganiseerd waar mensen met elkaar eten en daarna rond een thema op verschillende manieren met elkaar in gesprek gaan.

Koffiedrinken
Het koffiedrinken na de dienst neemt een belangrijke plaats in.  Men ontmoet elkaar op persoonlijk vlak en dit is dus belangrijk voor de gemeenschapszin.

Orde van dienst
Bij binnenkomst in de kerk ontvangt iedereen een orde van dienst en een zondagsbrief.
In de Petrakerk wordt gebruik gemaakt van beamerschermen, waardoor het uitreiken van een orde van dienst, zeer beperkt is. Op de orde van dienst worden de liederen die niet uit het liedboek afkomstig zijn, afgedrukt. Op deze manier kunnen de predikanten uit elke willekeurige liedbundel kiezen. Indien nodig wordt de muziek afgedrukt.

Bijzondere diensten
Tijdens de periodes van Advent/Kerst en 40 dagentijd/Pasen wordt het liturgisch centrum opgeluisterd met een liturgische bloemschikking.
Verder wordt er intensief stilgestaan bij de Stille Week doordat er voor de gehele gemeente iedere avond een dienst wordt gehouden in de Vestingkerk. Ook wordt er tweemaal per jaar een dienst gehouden die volledig in het teken van de ZWO staat.
Vanzelfsprekend is de Gedachteniszondag een gezamenlijke dienst en wordt er ieder jaar aandacht geschonken aan Bid- en Dankdag. Als laatste noemen we de zomerdiensten die altijd gezamenlijk zijn en waarbij er een bepaald thema centraal staat. Deze diensten rouleren wekelijks per kerkgebouw. De diensten volgen de liturgie van het gebouw waar deze diensten plaats vinden.

Activiteiten
Per kerkgebouw worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd. Tijdens Open Monumentendag wordt de Vestingkerk opengesteld voor publiek. Verder is dit gebouw ook regelmatig open bij festiviteiten in de Vesting. De Petrakerk kent ook een jaarlijkse bazaar.  Zowel in de Petrakerk als de Vestingkerk worden gemeentemaaltijden georganiseerd. Jaarlijks worden er groothuisbezoeken georganiseerd. Deze vinden plaats in kleine kring bij een gemeentelid thuis. In de Petrakerk worden activiteiten georganiseerd zoals “Zie je in de Kerk”, gespreksavonden voor (jong) volwassenen, enzovoorts. Ken-merkend voor al deze activiteiten is dat er uit alle gebouwen gemeenteleden bij betrokken zijn en zich betrokken voelen.

Profiel Petrakerk                                                                                

De Protestantse Gemeente Hellevoetsluis bestaat uit twee profielen, de Petrakerk en Vestingkerk. De profielen zijn nog steeds in ontwikkeling en zijn nog regelmatig onderwerp van gesprek. De laatste jaren heeft de kerkenraad van de PGH besloten om de profielen Petrakerk en Vestingkerk meer ruimte te geven. Verschillen mogen er zijn en laten iets zien van de veelkleurigheid van Christus’ kerk en van zijn werk.

Motto
“De Petrakerk is een gemeenschap waar jong en oud elkaar ontmoeten rondom Bijbel en muziek”.  

Waar wij voor staan
Wij dromen van een gemeenschap van mensen in de Petrakerk, die geraakt zijn door de boodschap van Gods liefde en genade die hij heeft laten zien in Jezus Christus. Wie dat cadeau in geloof aanvaardt, komt thuis aan Gods Vaderhart. Vanuit het stevige fundament van Gods liefde en genade wil God ons tot bloei brengen: dat wij herstel vinden, meer vrijheid, vreugde… Het is een proces waarin wij mogen samenwerken met Gods Geest, Jezus meer leren vertrouwen en hem leren volgen.
Verder weten wij ons geraakt door Gods verlangen om zijn koninkrijk zichtbaar te maken in onze woonplaats Hellevoetsluis, door ons heen, in de kracht van de Heilige Geest.
Het hart van ons kerk-zijn wordt vanouds bepaald door de zondagse samenkomst in de Petrakerk. Dat is en blijft een belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn: als thuisbasis, waar mensen geestelijk worden gevoed door het Woord van God, door samen te zingen en te bidden.
Vandaaruit worden we toegerust en uitgezonden als getuigen van het evangelie in de wereld.
Kerk-zijn gaat voor ons verder dan samenkomen in het gebouw. We stimuleren dat gemeenteleden elkaar opzoeken, om elkaar te helpen als leerling van Jezus in deze wereld te leven en als een familie zorg te dragen voor elkaar.
Een zeer actieve groep gemeenteleden organiseert diverse activiteiten. (zie fotoalbum op website voor recente activiteiten: https://hellevoetsluis.protestantsekerk.net/fotoalbum )

Karakter
De diensten kenmerken zich door een gevarieerd aanbod en informele sfeer. Onze dienst is een plek waar extra aandacht is voor de jongere generatie en mensen die op zoek zijn, maar waar ook de oudere gemeenteleden zich thuis voelen. Nieuwe vormen van eredienst gaan hand in hand met bestaande tradities. In plaats van vast te houden aan vaste patronen, willen we graag ‘beweeglijk’ zijn. De sfeer wordt gekenmerkt door een evangelische geloofsbeleving waarbij het werk van de Heilige Geest in het leven van mensen leidend is. Voor het ondersteunen van de preek, liederen of bepaalde thema’s wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen.
Er is oog voor kwaliteit en goede voorbereiding, maar we blijven een gemeenschap van gewone mensen, waar niet alles perfect hoeft te zijn. De dienst is geen ‘show’ van de dominee (en enkele anderen) maar iets gezamenlijks. Kerkgangers zijn geen passieve consumenten, maar zijn zo mogelijk actief betrokken.
De liturgiecommissie zorgt voor een regelmatige bijdrage in de kerkdiensten. De predikant is lid van deze commissie en samen zorgen ze voor het borgen van het Petrakerkprofiel.

Eredienst
De Eredienst is een ontmoetingsplaats:
-        waar wij de vreugde en hoop van het evangelie beleven, door ieder op zijn/haar eigen wijze geuit
-        waar wij leren hoe je christen in deze tijd kunt zijn, met oog voor elkaar en de wereld om ons heen
-        waar de Bijbel wordt uitgelegd en wordt gezocht naar de aansluiting bij de vragen en uitdagingen van onze tijd, met een praktische toepassing
-     waar we liederen zingen van Psalmen tot Opwekking,
-     waarin naast de predikant/voorganger diverse gemeenteleden een rol hebben
-     waar wij elkaar na de dienst graag ontmoeten tijdens het koffiedrinken

Muzikale ondersteuning
Het zingen van liederen is een belangrijk onderdeel in de eredienst. Tijdens de eredienst wordt de muzikale ondersteuning verzorgd door de Petraband en enkele zangeressen.  Ook worden er liederen gezongen onder begeleiding van het orgel.

Uitdagingen
Enkele uitdagingen waar we als geloofsgemeenschap voor staan, zijn:
  • Hoe kunnen wij bijdragen aan elkaars persoonlijke geloofsgroei die verder gaat dan vrijblijvendheid? (spreken over geloof, twijfels en aanvechting en gebed voor elkaar)
  • Hoe betrekken we onze jongeren bij het geloof en de kerk? Wat is voor hen belangrijk?
  • Naast jongeren ook oog hebben voor specifieke behoeften van andere groepen
  • Hoe zijn we getuigend en dienend aanwezig in onze woonplaats en wijk? Wat onderscheidt ons als  kerk daarin van nietkerkelijke initiatieven / welzijnswerk?
  • Hoe kunnen wij ruimte bieden aan christenen uit andere culturen die in Hellevoetsluis komen wonen, zodat we ook voor hen een gemeenschap zijn waarin ze zich thuis voelen?
Profiel Vestingkerk/Kerk aan de Dorpsstraat

Motto
“De kerkgemeenschap gaat ons aan het hart en dat dragen we uit!”
Het profiel Vestingkerk kenmerkt zich naast de algemene kenmerken in het bijzonder door:

Karakter
De diensten kenmerken zich door een rustig karakter en stijlvolle sfeer geïnspireerd door een rijke liturgische traditie. Deze diensten zijn zeker geen statisch gebeuren.

Preek
Het gesproken woord neemt in de dienst een belangrijke plaats in, en dan denken we ook aan inleidingen, gesprek met de kinderen en andere woorden, heeft diepgang met een vertaling
naar de praktijk en is aansprekend voor verschillende leeftijdsgroepen.

Liedkeuze
Tijdens de diensten wordt er voornamelijk gezongen uit Het Nieuwe Liedboek. Liederen uit andere bundels mogen worden gebruikt passend bij het karakter van de dienst.

Muzikale ondersteuning
De kwaliteit van muziek en zang in combinatie met de cantorij neemt een belangrijke plaats in en is daarom in handen van een aangestelde kerkmusicus (cantor-organist). Het orgel neemt in de kerk de belangrijkste plaats in als begeleidingsinstrument. Ook wordt er zo nu en dan gebruik gemaakt van andere instrumenten zoals piano, viool, dwarsfluit, trompet en hobo.

Bijzondere diensten
Er worden regelmatig diensten door gemeenteleden verzorgd, soms in verband met speciale gelegenheden. De eerste zomerdienst is een heel bijzondere dienst, bijvoorbeeld in het Droogdok, waar we heel toegankelijk willen zijn voor toeristen. De jaarlijkse Kerstnachtdienst vormt één van de hoogtepunten.

Activiteiten
Ter versterking van de onderlinge band worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: gemeentecontactavonden met maaltijd, handwerkochtenden, gesprekken bij de koffie, de tweedehands boekenmarkt, onderhoud van de kerktuinen en kerkgebouwen.  
Gebouw De Schakel speelt een belangrijke rol als ontmoetingscentrum voor mensen uit de kerk en haar omgeving.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 25-02-2024 om 09.30 uur
Bezoek en ook online te volgen. 2e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10.00 uur
Bezoek en ook online te volgen. 2e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 03-03-2024 om 09.30 uur
Bezoek en ook online te volgen. 3e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Vestingkerk
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur
Bezoek en ook online te volgen. 3e zondag veertigdagentijd
meer details

Kerkdienst Petrakerk
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09.30 uur
Bezoek en ook online te volgen. 4e zondag veertigdagentijd
meer details

 
Wat ons drijft is de liefde van Christus 2 Korintiërs 5:14a

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.